Notícies

  

28/04/2022

Infraestructures.cat actualitza el banc de preus

El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, l’empresa pública de la Generalitat encarregada de l’execució de les obres del Govern i del manteniment dels seus equipaments públics, ha acordat actualitzar el banc de preus que utilitza per elaborar els pressupostos de les seves licitacions. El motiu és adaptar-los d’acord amb l’augment generalitzat de cost que pateixen les matèries primeres arreu del món, ja des de l’any 2021, per preservar l’interès públic i garantir l’execució i la viabilitat dels projectes que adjudiqui Infraestructures.cat, tot evitant disfuncions en l’execució els contractes que puguin disminuir-ne la qualitat o fins i tot aturar-ne la prestació.

Així, d’acord amb la variació certificada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), el màxim òrgan de govern d’Infraestructures.cat ha aprovat augmentar un 12,24% el preu de referència de les edificacions i un 6,37% el de les obres civils i les infraestructures hidràuliques. A més,  com a novetat, i només en el cas dels cinc materials més afectats per aquesta variació de costos a nivell internacional (siderúrgics, bituminosos, alumini, coure i fusta), Infraestructures.cat adoptarà el sistema d’actualització dinàmic de preus de l’ITC en el moment de tancament del projecte. Les noves referències s’aplicaran a tots aquells projectes que lliurin la maqueta a partir del proper 1 de juny. 

Aquesta mesura s’emmarca en l’acord de Govern del passat 5 d’abril, segons el qual s’autoritza als departaments de la Generalitat i del seu sector públic a revisar, de forma excepcional, els preus dels contractes públics d’obres. Una decisió de conformitat amb el que preveu el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, en els seus articles del 6 al 10, ja que la competència en matèria de revisió de preus és exclusiva de l’Estat. En aquest cas, l’objectiu és donar resposta a l’escalada extraordinària de valors de mercat que estan patint algunes matèries primeres pel context internacional i que posen en risc un dels sectors tractors de l’economia com és el de la construcció.